Niezależnie od treści naszego programu wyborczego i form jego przekazu nie ma szans, aby zawarte w nim postulaty
odpowiadały wszystkim wyborcom w naszym okręgu.

Aby zwiększyć szanse swojego zwycięstwa trzeba go w taki sposób napisać i przedstawić, aby był interesujący i atrakcyjny
dla jak największej liczby głosujących.

Zanim przystąpimy do takiego zadania, warto się dowiedzieć, co może być interesujące i atrakcyjne dla naszych wyborców.
W tym celu zadajmy sobie następujące pytania:

  • Do jakich grup społecznych skierowany jest nasz program wyborczy?
  • Czego oczekują wyborcy? Jakie są wymagania wyborców?

Do jakich grup społecznych skierowany jest nasz program wyborczy?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy określić profil demograficzny naszego okręgu wyborczego.
Wiedząc, jak on wygląda, będziemy mogli wybrać grupy, do których chcemy dotrzeć w czasie kampanii wyborczej.

Zbieranie informacji warto rozpocząć od analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego, z których
dowiemy się m.in. jaka jest średnia wieku naszych wyborców? Czy w okręgu dominują osoby samotne czy może rodziny z
dziećmi? Jaki procent stanowią osoby z wyższym wykształceniem? Ilu wyborców zarabia powyżej średniej krajowej, a ilu
żyje na granicy ubóstwa? Dane te można uzyskać w regionalnych oddziałach GUS-u, które znajdują się w każdym
województwie. Pomocą mogą również służyć urzędy gminy, powiatu itp.

Następnie trzeba przeanalizować wyniki poprzednich wyborów, zarówno samorządowych, jak i
parlamentarnych
 (dobrym źródłem informacji jest Państwowa Komisja
Wyborcza
), oraz zbadać aktualne preferencje wyborcze w zależności od wieku, płci,
wykształcenia, miejsca zamieszkania itp., co pozwoli nam stworzyć charakterystykę naszych potencjalnych zwolenników.

W tym celu można zamówić też badanie opinii publicznej na terenie naszego okręgu wyborczego. Jest to jednak rozwiązanie
kosztowne, na które zwykle mogą sobie pozwolić struktury partii na poziomie regionalnym bądź krajowym.

W zależności od celów badawczych można zamówić badania ilościowe (prowadzone na dużych
próbach, przez co wyniki mogą być uogólniane na całą populację, opisują zjawiska w kategoriach ilościowych np. sondaże)
bądź jakościowe (prowadzone na niewielką skalę, stosowane do sprawdzania hipotez, umożliwiają
uzyskanie wiedzy o postawach, ocenach, potrzebach, oczekiwaniach).

Uzyskane dane warto analizować z uwzględnieniem różnic, jakie mogą występować pomiędzy obwodami w ramach jednego okręgu.
Umożliwi to zróżnicowanie tematyki kampanii wyborczej oraz sposobu jej prowadzenia w zależności od charakterystyki
poszczególnych obwodów.

Przykład:

Przykładowa frekwencja w Powiecie Pułtuskim w wyborach samorządowych w 2018