Niezależnie od treści naszego programu wyborczego i form jego przekazu nie ma szans, aby zawarte w nim postulaty odpowiadały wszystkim wyborcom w naszym okręgu.

Aby zwiększyć szanse swojego zwycięstwa trzeba go w taki sposób napisać i przedstawić, aby był interesujący i atrakcyjny dla jak największej liczby głosujących.

Zanim przystąpimy do takiego zadania, warto się dowiedzieć, co może być interesujące i atrakcyjne dla naszych wyborców. W tym celu zadajmy sobie następujące pytania:

  • Do jakich grup społecznych skierowany jest nasz program wyborczy?
  • Czego oczekują wyborcy? Jakie są wymagania wyborców?

Do jakich grup społecznych skierowany jest nasz program wyborczy?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy określić profil demograficzny naszego okręgu wyborczego. Wiedząc, jak on wygląda, będziemy mogli wybrać grupy, do których chcemy dotrzeć w czasie kampanii wyborczej.

Zbieranie informacji warto rozpocząć od analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego, z których dowiemy się m.in. jaka jest średnia wieku naszych wyborców? Czy w okręgu dominują osoby samotne czy może rodziny z dziećmi? Jaki procent stanowią osoby z wyższym wykształceniem? Ilu wyborców zarabia powyżej średniej krajowej, a ilu żyje na granicy ubóstwa? Dane te można uzyskać w regionalnych oddziałach GUS-u, które znajdują się w każdym województwie. Pomocą mogą również służyć urzędy gminy, powiatu itp.

Następnie trzeba przeanalizować wyniki poprzednich wyborów, zarówno samorządowych, jak i parlamentarnych (dobrym źródłem informacji jest Państwowa Komisja Wyborcza), oraz zbadać aktualne preferencje wyborcze w zależności od wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania itp., co pozwoli nam stworzyć charakterystykę naszych potencjalnych zwolenników.

W tym celu można zamówić też badanie opinii publicznej na terenie naszego okręgu wyborczego. Jest to jednak rozwiązanie kosztowne, na które zwykle mogą sobie pozwolić struktury partii na poziomie regionalnym bądź krajowym.

W zależności od celów badawczych można zamówić badania ilościowe (prowadzone na dużych próbach, przez co wyniki mogą być uogólniane na całą populację, opisują zjawiska w kategoriach ilościowych np. sondaże) bądź jakościowe (prowadzone na niewielką skalę, stosowane do sprawdzania hipotez, umożliwiają uzyskanie wiedzy o postawach, ocenach, potrzebach, oczekiwaniach).

Uzyskane dane warto analizować z uwzględnieniem różnic, jakie mogą występować pomiędzy obwodami w ramach jednego okręgu. Umożliwi to zróżnicowanie tematyki kampanii wyborczej oraz sposobu jej prowadzenia w zależności od charakterystyki poszczególnych obwodów.

Przykład:

Badania ogólnokrajowe

Wyniki wyborów do PE – wyborcy według wieku. Powyborczy sondaż SMG/KRC z 7 czerwca 2009

Wyniki wyborów do PE – wyborcy według poziomu wykształcenia. Powyborczy sondaż SMG/KRC z 7 czerwca 2009

Badania lokalne – Badanie opinii mieszkańców na temat działalności władz miejskich oraz życia w Bolesławcu, Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta w Bolesławcu

Badanie to zostało przeprowadzone przez firmę LBS w październiku 2006 roku. Celem badania było rozpoznanie opinii na temat działalności władz miasta, identyfikacja najważniejszych oczekiwań i potrzeb mieszkańców, a także określenie wskaźników obywatelskiej aktywności oraz poziomu wiedzy na temat kompetencji samorządów.

Mieszkańcy miasta byli pytani m.in. o to, ile lat mieszkają w Bolesławcu, czy w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowali zmiany w mieście, które z nich uznają za pozytywne, a które za negatywne, jakie są największe sukcesy i porażki władz miasta, na które dziedziny władze Bolesławca powinny przeznaczać najwięcej pieniędzy, jakie źródła informacji na temat działalności władz miasta są dla mieszkańców najważniejsze, jak oceniają uczciwość i kompetencje władz samorządowych, czy brali udział w poprzednich wyborach samorządowych i czy zamierzają głosować w najbliższych.

Czego oczekują wyborcy? Jakie są wymagania wyborców?

Każdy kandydat ma wiele możliwości pozyskania wiedzy na temat oczekiwań i wymagań wyborców. Znajomość własnego okręgu wyborczego, jego problemów oraz wyzwań, jakie stoją przed mieszkańcami i władzami, będzie tu bardzo potrzebna. Przed rozpoczęciem kampanii wyborczej można również organizować spotkania z mieszkańcami, ankietowanie wyborców, kolejną opcją jest zamówienie badań opinii publicznej.

W ten sposób można się dowiedzieć:

  • jakie tematy są ważne dla naszych wyborców np. remont dróg, budowa przedszkola, rozwój turystyki,
  • jaka forma przekazu najbardziej im odpowiada np. spotkania bezpośrednie, debaty w lokalnej stacji telewizyjnej, Internet,
  • czego wymagają od swojego kandydata np. doświadczenie samorządowe, młody wiek, brak uwikłania w lokalne układy gospodarcze.

Przykład:

PiS podczas kampanii w 2007 roku zignorowało oczekiwania wyborców

„Dziennik” dotarł do badań, jakie partia Jarosława Kaczyńskiego zamówiła tuż przed skróceniem kadencji Sejmu w jednej z największych pracowni badań opinii. Wniosek z ich lektury jest zaskakujący: stratedzy PiS zrobili wiele, by zignorować oczekiwania elektoratu. Respondenci odpowiadali w sumie na 36 pytań dotyczących wad i zalet konkretnych partii politycznych, powodów, dla których są zadowoleni lub niezadowoleni z rządów PiS, premiera Jarosława Kaczyńskiego czy prezydenta. Pytano ich także o oczekiwania wobec następnego rządu. W odpowiedzi niewielu badanych wskazało walkę z korupcją i przestępczością. A cała późniejsza kampania wyborcza PiS zbudowana została właśnie wokół tej sprawy – pisze „Dziennik”.

Przygniatająca większość badanych podkreśliła konieczność walki z bezrobociem, zapewnienia lepszych warunków życia i poprawy w służbie zdrowia. Takich haseł w naszej kampanii w ogóle nie było – zwraca uwagę członek władz PiS.

Źródło: PAP
Wymagania wobec kandydatów na posłów

Analiza elektoratu pod kątem stosunku do naszej kandydatury

Jeśli istnieje taka możliwość, warto sprawdzić, jak wyborcy reagują na naszą kandydaturę. Jest to łatwiejsze w przypadku osób znanych, o których obywatele mogą mieć już wyrobioną opinię, np. popularny przedsiębiorca lub obecny burmistrz.

Stosując kryterium preferencji głosowania na danego kandydata możemy wyróżnić wśród wyborców następujące grupy:

Zdecydowani zwolennicy – osoby, na które najbardziej można liczyć, niełatwo zmieniają one poglądy polityczne, należy więc jedynie uważać, aby w kampanii wyborczej ich czymś do siebie nie zrazić. Istotna jest oczywiście ich mobilizacja, samo poparcie nie wystarczy, ważne, aby to poparcie zostało wyrażone na karcie do głosowania.

Słabi zwolennicy – te osoby łatwo zmieniają poglądy polityczne, dlatego do nich należy skierować swój przekaz w trakcie kampanii wyborczej, aby przekonać ich, że dokonany wybór jest słuszny. Dobrą metodą będzie kampania negatywna, w czasie której podkreślimy słabe strony naszych przeciwników.

Niezdecydowani – te osoby trzeba przekonać za pomocą przekazu pozytywnego, uwypuklającego nasze zalety. Wskazywanie głównie wad kontrkandydatów może wyborców przekonać do tego, że nie warto na nich głosować albo że nie warto głosować w ogóle. Dla nas nie wynikają z tego żadne bezpośrednie korzyści.

Słabi zwolennicy innych kandydatów – są to osoby, które mamy szansę pozyskać, jeśli skutecznie zastosujemy kampanię negatywną i wykażemy, że dotychczas popierani przez nich kandydaci w rzeczywistości nie spełniają ich oczekiwań.

Zdecydowani przeciwnicy – tych wyborców będzie nam bardzo trudno pozyskać, zwykle więc nie ma sensu koncentrować na nich uwagi.

Nie głosujący – naszym zadaniem jest przede wszystkim przekonanie tych wyborców, że warto głosować, że ich głos jest ważny i może wpłynąć na przyszłość danej gminy, powiatu itp. Jeśli nasza kandydatura będzie im dobrze znana, istnieje duża szansa, że zagłosują właśnie na nas.
W czasie kampanii wyborczej jednym z naszych zadań jest dotarcie do jak największej liczby osób. Dlatego nasz przekaz powinien być tak skonstruowany, aby był atrakcyjny dla maksymalnie wielu z wymienionych powyżej grup. Jednym z elementów, które decydują o atrakcyjności przekazu, jest temat kampanii wyborczej. Znając swój elektorat, możemy przystąpić do wyboru tematu.

Ten materiał może być wykorzystany za zgodą autora na innych stronach internetowych pod warunkiem pozostawienia treści i informacji o autorze w niezmienionej formie i z aktywnymi linkami do strony autora.