7 powodów, dla których warto skorzystać z moich usług

Twoje cele – moja pasja

7 powodów, dla których warto skorzystać z moich usług:

 1. Zapewniam efektywne kształtowanie marki osobistej i wizerunku publicznego oraz skuteczną kampanię wyborczą przy relatywnie niskich nakładach finansowych. Stosowane przeze mnie metody są oparte na moich autorskich, sprawdzonych w praktyce pomysłach.
 2. Wspieram, motywuję i doradzam liderom polityki i biznesu oraz osobom publicznym w celu uzyskania oczekiwanych przez nich rezultatów. Dzięki mojej pomocy m.in. wielu polityków nie tylko wygrało wybory, ale rezultaty przerosły ich najśmielsze oczekiwania, np. najlepszy wynik w wyborach do rady miasta jednego z największych miast w Polsce, najlepszy wynik na liście w wyborach parlamentarnych osoby startującej z odległego miejsca, jeden z najlepszych wyników w wyborach do europarlamentu, poparcie powyżej 80% w wyborach na prezydenta miasta. Inni liderzy polityki i biznesu prowadzą bardzo dobre strony internetowe, świetnie wykorzystują potencjał portali społecznościowych do kształtowania swojego wizerunku, z sukcesem budują swoją markę osobistą.
 3. Marketingiem politycznym zajmuję się od 1990 roku, pierwsze doświadczenia zdobywałem jako wolontariusz i członek sztabu wyborczego, obecnie pracuję jako niezależny konsultant i trener, uczestnicząc w projektach krajowych i międzynarodowych.
 • Uczestniczyłem w kilkunastu kampaniach wyborczych w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Nowoczesne techniki prowadzenia kampanii wyborczej stosuję już od połowy lat 90-tych.
 • Przeszkoliłem kilka tysięcy kandydatów startujących w wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich, a także kilkuset obecnych polskich i zagranicznych parlamentarzystów oraz setki wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego.
 • Doradzałem kandydatom, którzy ubiegali się o mandat radnego, burmistrza, prezydenta miasta, posła, senatora, europarlamentarzysty. Z moich usług korzystały zarówno regionalne, jak i centralne sztaby wyborcze, a także renomowane organizacje, tj. Związek Miast Polskich, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów i firmy np. koncern informatyczny Oracle.
 • Doradzałem posłom, senatorom i politykom samorządowym, jak efektywnie pełnić powierzony im mandat.
 1. Mam wszechstronne wykształcenie zdobyte w Polsce (Wydział Prawa UAM w Poznaniu) i na najlepszych uczelniach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie w Oksfordzie, Central European University w Budapeszcie i prestiżowej London School of Economics, gdzie obroniłem doktorat i prowadziłem zajęcia ze studentami. Obecnie jestem wykładowcą marketingu politycznego w Collegium Civitas w Warszawie i współpracuję ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów. W ramach studiów Executive MBA i Executive DBA w INE PAN wykładam personal br
 2. Jestem autorem 9 książek, które łącznie miały 12 wydań i sprzedały się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy.
 1. Jestem komentatorem politycznym w mediach, moje komentarze i artykuły ukazały się w okołu stu mediach krajowych i zagranicznych.
 2. Posiadam międzynarodowe doświadczenie eksperta ds. partii politycznych, rozwoju demokracji i prowadzenia kampanii wyborczych. Ponadto współpracuję z kilkoma organizacjami międzynarodowymi m.in. OBWE szkoląc liderów organizacji społecznych i politycznych w Europie, Azji i Afryce Północnej.

Jeśli te 7 powodów nie wystarcza to dodam jeszcze 3 kolejne:

 1. Mam doświadczenie w budowaniu organizacji, m.in. organizacji studenckich w Polsce i Wielkiej Brytanii, organizacji pozarządowych i think-tanków; z ich ramienia skutecznie współpracowałem z administracją rządową, samorządową i środowiskiem biznesu.
 2. Gwarantuję aktualną wiedzę na temat najnowszych metod prowadzenia kampanii wyborczej i budowania marki osobistej. Studiuję międzynarodową literaturę w tym zakresie.
 3. Zapewniam pełne zaangażowanie i dyspozycyjność. Każdego Klienta traktuję indywidualnie, uwzględniam jego oczekiwania, warunki prowadzenia kampanii czy kształtowania wizerunku osobistego w określonym otoczeniu, preferowany tryb współpracy. Moja praca jest jednocześnie moją wielką pasją.

Seven Reasons Why It Is Worth Using My Servicies

 1. Assurance of the effective creation of a political image and an effective election campaign at relatively low financial cost. I use methods based on custom, practical ideas.
 2. I provide support, motivation and advice to politicians and public figures to achieve the expected outcomes. With my assistance, many politicians did not only win election but the results exceeded their most daring expectations, e.g. a best result in a city council election in one of the largest Polish cities, a best result on the list in parliamentary election for a person starting from a very low position, one of best results in election to the European parliament, support of over 80% in an election for a city mayor. Moreover, others run their excellent websites and skilfully exploit the potential of social networking websites to build their image.
 3. I have been involved in political marketing since 1990 and I gained my first experience as a volunteer and a member of an election committee. I am now working as an independent consultant and trainer in domestic and international projects.
 • I have participated in 15 election campaigns in Poland and the UK.
 • The State-of-the-art techniques of running election campaigns have been in use already since the mid-90's.
 • I have trained several thousands of candidates participating in the elections of different levels - local, parliamentary and European elections. I have also trained local politicians and NGO leaders.
 • I have consulted candidates running for the office of city councilor, mayor, MP, senator and europarliamentarians. I have also provided my services to regional and central electoral committees as well as to well-established organisations, i.e. Association of Polish Cities or Foundation for Development of the Local Democracy, School for Leaders Association and enterprises, e.g. IT corporation Oracle.
 • I have offered consultancy to MPs, senators and local politicians on how to effectively fulfil the entrusted office.
 1. I have a versatile educational background obtained in Poland (Faculty of Law, Adam Mickiewicz University, Poznań) and at the best foreign universities, in particular Oxford University, Central European University in Budapest and the prestigious London School of Economics where I defended my doctoral dissertation and held classes with students. I am currently teaching political marketing at Collegium Civitas, Warsaw and cooperate with the School of Leaders Association. I am a lecturer in personal br anding for students of Executive MBA and Executive DBA at Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences.
 2. I have written 9 books released in 12 editions and sold in tens of thousands of copies. It has been a record result for advisory publications in political marketing in Poland.
 3. I am a political commentator for the media, and I have published many articles in reputable newspapers.
 4. I possess wide-ranging international experience and expertise in the dynamics of political parties, the development of democracy and in conducting election campaigns . I also worked closely with several international organisations including the OSCE, for which I prepared reports and participated in projects.

If the 7 reasons is not enough, here are 3 additional ones:

 1. I am experienced in building organisations, in particular student organisations in Poland and the Great Britain, NGOs and think-tanks. I have co-operated effectively on their behalf with governmental and self-government administration.
 2. I guarantee up-to-date knowledge on the latest methods of conducting election campaigns. I study international literature in this area and observe election campaigns.
 3. I assure full dedication and availability. I offer services tailored-made to suit the needs of my client. My work is also my great passion.
logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.