Opinie

Twoje cele – moja pasja

Bartłomiej Biskup

politolog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca UW

Sergiusz Trzeciak jest profesjonalistą. Ma duże doświadczenie poparte solidną wiedzą. Z przyjemnością się z nim współpracuje. Rzetelnie przygotowuje się do każdego wyzwania zawodowego. Nie ulega nie potrzebnym emocjom, dzięki czemu jego działania trafiają w dziesiątkę. To wszytko okraszone jest cechami coraz rzadszymi dzisiaj u ludzi: wysoką kulturą osobistą i kulturą słowa.

Kazimierz Michał Ujazdowski

doktor nauk prawnych, polityk, były wicemarszałek Sejmu oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego

Pan Sergiusz Trzeciak to gentleman w świecie  analizy politycznej i sztuki budowy wizerunku. Łączy wysoką kulturę osobistą, naturalną otwartość, wielostronne wykształcenie i  konkretne kompetencje. Dziś te cechy rzadko idą ze sobą w parze. Co więcej,  marketing polityczny nie jest dla Niego techniką oderwaną od wartości. W jego wydaniu to sztuka prezentacji polityk ambitnych stawiających czoła najważniejszym problemom współczesności.

Tomasz Chmal

adwokat, partner w White & Case, ekspert ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego

To Sergiusz Trzeciak w 1994 r., już jako absolwent, zachęcił mnie do udziału w Szkole Liderów Społecznych i Politycznych. To była jedna z najważniejszych rekomendacji w życiu. Od tego czasu stale współpracujemy przy szeregu projektów biznesowych i naukowych. Po tych wielu latach znajomości mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że jedno z polskich przysłów powinno obecnie brzmieć - „polegać jak na Sergiuszu”. Nie ma w tym cienia kurtuazji, a nikogo nie trzeba przekonywać, że pewność i odpowiedzialność przy realizacji zadań jest bezcenna.

Zbigniew Pełczyński

wykładowca Oxford University, założyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szkoła Liderów

Z całą odpowiedzialnością mogę polecić dra Sergiusza Trzeciaka, którego znam świetnie i od wielu lat - odkąd jako student uczestniczył w pierwszej (założonej przeze mnie w 1994 r.) Szkole Liderów Społeczno-Politycznych. Od tego czasu współpracowaliśmy dużo w ramach Stowarzyszenia Szkoła Liderów, a także na niwie akademicko-naukowej w Wielkiej Brytanii oraz publicystycznie, pisząc wspólne artykuły. Jego osiągnięcia na różnych polach były i są nadzwyczaj imponujące;  jego wiedza i doświadczenia to wielki kapitał; cieszę się, że gotów jest się nim podzielić z innymi.

Stanisław Mocek

socjolog, politolog, doktor habilitowany nauk politycznych, rektor Collegium Civitas

Dr Sergiusz Trzeciak należy do nielicznego grona najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie marketingu politycznego, kształtowania wizerunku publicznego i sfery pubic affairs. W jego licznych książkach i  opracowaniach wykorzystywane są najlepsze wzorce i rozwiązania międzynarodowe w tych obszarach i cieszą się uznaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak
i studentów. Umiejętne łączenie wiedzy i kompetencji praktycznych z akademickimi przez dr Trzeciaka znajdują uznanie w kraju, jak i poza jego granicami.

Sławomir Łopalewski

Prezes Zarządu/CEO

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Inspirujący, pracowity, rzeczowy. Z szerokim odniesieniem do międzynarodowych kontekstów, jednocześnie świetnie osadzony w polskiej rzeczywistości. Rozsądny i wymagający doradca, łączący w sobie pragmatyzm i skromność. Innowacyjny w poszukiwaniu i proponowaniu rozwiązań. Rekomenduję!

Danuta Huebner

była Komisarz UE, poseł do Parlamentu Europejskiego

Dr Sergiusz Trzeciak jest uznanym ekspertem w dziedzinie marketingu politycznego, public relations i personal branding. Potrafi w swojej działalności łączyć teorię działania politycznego i przekładać to na praktykę polityczną komunikacji w sferze społecznej. W swojej książce Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską przystępnie ukazał jeden z najbardziej ważkich i historycznych procesów dla polskiej przyszłości. Cechuje go wizja, pasja, zaangażowanie i konsekwencja, a także skłonność do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi, czego dowodem jest udział w licznych projektach doradczych w Europie, Azji i Afryce Północnej. Prowadzi również często szkolenia dla kobiet aktywnych w polityce, co wzmacnia rozwój potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

Cezary Wójcik

Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Charakter mojej pracy sprawia, że poznaję bardzo wielu ludzi. Nie mam zatem wątpliwości – Sergiusz Trzeciak to człowiek wyjątkowy. Uczciwy, rzetelny, profesjonalny, zaangażowany w sprawy publiczne. Cechuje go również pasja i konsekwencja w dążeniu do celów. Cieszę się, że mogę z nim współpracować i korzystać z jego rad.

Edward Lasok

prezydent Miasta Mysłowice

Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że poznałem pana Sergiusza Trzeciaka jako osobę o niewątpliwie ponadprzeciętnych zdolnościach analitycznych i marketingowych.

Ogromnie cenię sobie jego wskazówki, które zamieścił w swoich dotychczasowych publikacjach i wydawnictwach.

Pan Sergiusz Trzeciak jest doradcą uszytym na miarę – tak chcę ocenić jego profesjonalizm, bowiem tak właśnie określam jego sposób podejścia do ludzi z którymi współpracuje.

Przenikliwy perfekcjonista, kreatywny profesjonalista. Polecam osobę i osobowość!

Krzysztof Górlicki

dziennikarz TVN i TVN24

"Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci?" to doskonała książka dla wszystkich, którzy myślą poważnie o budowaniu wizerunku w sieci. Pomaga przy budowaniu strategii. Porządkuje, uczy oraz inspiruje.

PWC

Zygmunt Berdychowski

Bartłomiej Biskup

Political Scientist, Doctor of Humanities, Lecturer at the University of Warsaw

Sergiusz Trzeciak is a professional. He has extensive experience based on solid knowledge. We are happy to co-operate with him. He is very well prepared for any professional challenge. He does not succumb to unnecessary emotions, hence his actions are always very accurate. All this is accompanied by characteristics that are becoming scarcer and scarcer among people: impeccable manners and culture of the spoken word.

Kazimierz Michał Ujazdowski

Doctor of  Legal Sciences, politician, the former Vice-Marshal of the Seym and Minister of Culture and National Heritage in the government led by Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz and Jarosław Kaczyński

Sergiusz Trzeciak is a gentleman in the world of political analysis and art of image building. He combines impeccable manners, natural openness, versatile education and adequate competences. Such features seldom go together these days. What’s more,  political marketing is not a technique detached from reality for him. In his way, it is an art of presenting ambitious policies responding to the essential contemporary problems.

Tomasz Chmal

Lawyer, partner at White & Case, Energy Expert at the Sobieski's Institute

It was Sergiusz Trzeciak who encouraged me in 1994, already as a graduate, to take part in the School for Social and Political Leaders. It was one of  the most crucial recommendations in life. Since then we have been collaborating for a number of business and scientific projects. After so many years of knowing each other I can responsibly say that one of the Polish proverbs should read ‘to be as reliable as Sergiusz’. There is no pinch of courtesy here and no one has to be convinced that reliability and responsibility in the handling of tasks is precious.  

Zbigniew Pełczyński

lecturer of the Oxford University, the Founder and Chairman of the School for Leaders Association

With full responsibility I can recommend Dr. Sergiusz Trzeciak whom I have known very well for many years - since, as a student, he participated in the first School for Social and Political Leaders (that I established in 1994). Since then we have collaborated intensively at the School for Leaders Association and also in the academic and scientific field in the United Kingdom and in the field of publications when writing articles together. His accomplishments in various fields have been extraordinary;  his knowledge and experience is a great capital; I am happy he can share it with others.

Stanisław Mocek

Sociologist, Political Scientist, Doctor Habilitated of Political Sciences, Rector of Collegium Civitas

Dr. Sergiusz Trzeciak belongs to a small group of the most eminent Polish experts for political marketing, public image building and public affairs. His numerous books and studies use best models in such areas and enjoy the recognition of professionals and students. By skilfully combining knowledge and practical competences with academic competences, Dr. Trzeciak has been recognised at home and abroad.

Sławomir Łopalewski

Management Board President/CEO

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Inspiring, hard-working and to the point. Broadly referring to the international context while at the same time being strongly established in the Polish reality. A considerate and demanding advisor, merging pragmatism and modesty. Innovative in seeking and proposing solutions. I strongly recommend!

Danuta Huebner

Former EU Commissionaire, member of the European Parliament

Dr. Sergiusz Trzeciak is a recognised expert in political marketing, public relations and personal branding. He is capable of combining the theory of political activity in his actions and translate it into practical political communication in the social sphere. In his book titled The European Game. Poland's accession negotiations with the European Union, he has depicted in an easily understandable manner one of the most weighty and historical processes for the history of Poland. He has a vision, passion, dedication and consistency and is also inclined to share his experience with others as evidenced by participation in many consulting projects in Europe, Asia and North Africa. He also often conducts training for women active in politics thus strengthening the development of the civil society’s potential.

Cezary Wójcik

Director of the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences

I meet many people because of the nature of my work. I have no doubts, therefore – Sergiusz Trzeciak is an exceptional person. He is honest, reliable, professional and involved in public affairs. He is also pursuing his goals passionately and consistently. I am happy I can co-operate with him and use his advice.

Edward Lasok

Mayor of the City of Mysłowice

I can claim with great satisfaction that I regard Sergiusz Trzeciak as a person with undoubtedly extraordinary analytical and marketing skills.

I immensely value his hints he has shared in his publications.

Sergiusz Trzeciak is a tailor-made advisor – this is how I see his professionalism as this is how I regard his approach towards people he co-operates with.

An inquisitive perfectionist, a creative professional. I recommend the person and the personality! 

PWC

logo

Copyright 2020. All Rights Reserved.